Agenda bestyrelsesmøde i Haveselskabet Fjordglimt

Dato: 06/04/2020
Deltagere: Thomas Poulsen, Astrid Heidemann Lassen, Bettina Graff
Afbud: Anne-Marie Corfitz
Ikke tilstede: Mikkel Mauritzen

 

 

I lyset af risiko for spredning af corona-virus afholdes mødet online. 

 

1.      Godkendelse af dagsorden, evt. med tilføjelse af udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder

Godkendt

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde, herunder referat fra ekstraordinære møder.

Godkendt

3.      Meddelelser fra formanden
 • Nyt fra Kredsen

Intet nyt

 • Park&Natur

Intet nyt

 

4.      Status på økonomi v/kassereren – LUKKET PUNKT
5.      Haveeftersyn
 • Første eftersyn i maj

 

6.      Diverse
 • Bestyrelsesarbejde ved manglende generalforsamling
  • Kolonihaveforbundet har meddelt at “hvis generalforsamlingen ikke har været afholdt, fortsætter bestyrelsen med samme beføjelser som hidtil, indtil en ny generalforsamling bliver afholdt”
  • Den siddende bestyrelse vil derfor bestræbe sig på at fortsætte bestyrelsesarbejdet til foreningens bedste. Der vil dog være visse begrænsninger på aktivitetsniveauet, da flere af de siddende medlemmer havde udtrykt ønske om at fratræde ved generalforsamlingen pga. begrænset kapacitet. Vi opfordrer til at alle medlemmer af foreningen udviser forståelse for dette.

 

 • Vurdering af huse inden salg
  • Så længe der er risiko for spredning af COVID19 vil Vurderingsnævnets aktivitet sættes på stand-by. Vi opfordrer medlemmer til at have forståelse for, at dette kan skabe forsinkelser på vurderinger af huse inden salg.

 

 • Komposthaven og Fælleshaven
  • Så længe der er risiko for spredning for spredning af COVID19 kan fællesarealer ikke åbnes på forsvarlig vis. Vi følger Forbundets anbefalinger om at være påpasselige.
  • Vi opfordrer foreningens medlemmer til at etablere egne muligheder for kompostering

 

 • Renovation
  • Molokker
   • Vi har modtaget information fra Bartholine Jørgensens Minde om deres etablering af molokker. Vi ønsker en lignende løsning.
   • Bettina undersøger hvad der er brug for til byggesag.
  • Almindelig renovation
   • Astrid minder medlemmer om at der endnu ikke er fundet en ansvarlig for alm renovation, og at dette derfor ikke åbnes.

 

 • Huller i vejen
  • Der bestilles et læs stabilgrus der placeres i de fire bi-gange til fri afbenyttelse af medlemmer til at lukke huller i fællesvejen. Thomas bestiller.

 

 • Vandåbning
  • Gik godt og hurtigt
  • 4 haver havde ikke lukket for hanerne. Men der var god adgang til alle haver, så problemerne blev hurtigt løst.

 

 • Status hjertestarter
  • Hjertestarter er hængt op – og vi er tilmeldt Hjerteløberen.
  • Bettina skriver opslag med videoinstruks

 

 • Årshjul
  • Hver 1. mandag i måneden kl 16.30
  • Bestyrelsesmøder. Hver 1. mandag i måneden kl 17:00
  • Datoer for hækkeklipning – Astrid finder datoer og melder ud. Vi skubber 1. klipning en anelse ifht. normalt, for at sikre at fugleunger er fløjet fra reder i hækken inden den klippes.

 

 • Alternativ generalforsamling
  • Der er brug for at træffe beslutninger om f.eks. investering i molokker etc. som kun kan besluttes på generalforsamlingen. Vi vil undersøge om der kan etableres alternativer til en fysisk generalforsamling. Evt. email afstemning. Bettina kontakter Forbundet for rådgivning.
7.      Henvendelser fra medlemmer

Ingen

 

8.      Vurderinger/Salg af huse – LUKKET PUNKT
9.      Meddelelser fra løbende udvalg
 • Aktivitets-udvalg
  • Ingen meddelelser

 

 • IT-udvalg
  • Selvstændigt Fjordglimt-drev er taget i brug ifbm. bestyrelsesarbejdet.
  • GDPR information lagt på hjemmesiden

 

10.  Evt.
11.  Dato for næste bestyrelsesmøde.
 • 4/5 2020 kl 16:30