KOLONIHAVEFORBUNDET ” NORDJYSK KREDS ”
Haveselskabet ”FJORDGLIMT” af 16. marts 1928

§ 1. Foreningens navn er :

Haveselskabet ”FJORDGLIMT” af 16. marts 1928

Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune,
Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som varige haver til den 01. december 2077.
Foreningens hjemsted er Aalborg kommune.

§ 2. Formål og virke.
2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagt areal martr. nr. 80 0, Aalborg Markjorder.
l overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet og nærværende vedtægt.
2. 2. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af kolonhaveforbundet og Nordjyske kreds
2. 3. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en for området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de af foreningens optagne medlemmer.
De anlagte haver skal dyrkes som kolonihaver.
Helårsbeboelser i haverne er forbudt.
Overnatning er tilladt fra den 1. april til den 30. september.

§ 3. Medlemmer.
3.1. Som medlemmer kan optages både personer, som samtidigt med medlemskabets ikrafttræden lejer en have (aktive medlemmer) samt personer, som ønsker at overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer).
3. 2. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bolig i Aalborg kommune udenfor haveforeningen .
Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindeligt og anbefalet, 14 dage efter oplysningen er fremkommet.

Ved sådanne opsigelser/ ophævelser forholdes der som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på det lejet havelod og nærværende vedtægts § 7.
3. 3. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.
Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt.
Lejekontrakten er den til en hver tid gældende lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet .
3. 4. Hvert medlem kan kun erhverve en have og kan ikke samtidigt være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet. Ingen lejer kan fremleje eller udleje sin havelod eller dele deraf uden bestyrelsens godkendelse/ samtykke.
3.5. Tvistspørgsmål mellem foreningsbestyrelsen og medlemmet kan indankes for Nordjysk Kreds til endelig afgørelse.

§ 4 Optagelsesgebyr og hæftelse.
4.1. I forbindelse med optagelse som medlem erlægges et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden af foreningen.
4.2. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse over for medlemmerne

§ 5. Lejeafgift og betalingsbetingelser.
5.1. Lejeafgiften og indbetalingernes antal for den enkelte havelod fastsættes af foreningens Generalforsamling ud fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt Generalforsamlingen til godkendelse.
Generalforsamlingen fastsætter endvidere størrelsen af strafgebyrer.
Gebyrerne er pligtig ydelse i lejeforholdet.
Større økonomiske investeringer, skal indgå i det udsendte budget og godkendes på Generalforsamlingen.
5.2. Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse ( vand og gebyr ), som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.
Betaling anses for rettidigt, når. den erlægges senest den 3 hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.
Terminen for indbetaling er 1 MAJ.

5.3. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på p.t. 100 kr. + tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over 1000 kr. for hver forsinket indbetaling.
5.4. Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig. kan der forholdes som angivet i nærværende vedtægts § 7
5.5. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer.

§ 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede.
6.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området og som foreningen gennem sin bestyrelse skal
forvalte og administrere.
6.2. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser,
som i givet fald skal godkendes på førstkommende Generalforsamling.
6.3. Medlemmet er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens Generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende
haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i kolonihave forbundets hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihave områder.
Ved overtrædelser af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. nærværende vedtægts § 7.
6.4. For hver have skal der være anbragt én låge som indgang til havelodden.
Lågen må ikke flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse og være max. 1.2 m. bred.
Havens nr. skal være anbragt tydelig.
6.5. Lejeren er pligtig til at holde sin have i ordentlig stand.
Angribes havens beplantning af ondartede plantesygdomme, underrettes bestyrelsen straks.
Lejerne kan ikke modsætte sig de aktiviteter der skal igangsættes til bekæmpelse af sygdommen.
Haverne skal drives på forsvarlig havebrugsmæssig måde og må ikke tilsås, beplantet med ensartede afgrøder.
Enhver lejer har pligt til at gøde og dyrke jorden forsvarlig, således den ikke udmagre.
Ved havens vedligeholdelse forstås, at udover selve haven skal der ud til midten af vejen holdes rent for ukrudt o. lign., samt huller i vejen.

6.6. Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver eller skel.
Lejeren må straks efter påbud fra bestyrelsen fjerne disse eller beskære beplantningen ned i en passende afstand og størrelse, således at hækkene får de nødvendige vækstbetingelser.
6.7. Lejerne er sikret gratis konsulentbistand ved kolonihave forbundets og kredsens konsulentbesøg i haveforeningen .
6.8. Bestyrelsen er pligtig til hver måned fra 1. maj til 30. september, at efterse haver, veje, stier og hække.
Finder bestyrelsen mangler vedrørende vedtægter og ordensregler, træder følgende procedure i kraft.
1) Mundtlig påtale kan ske i tilfælde af mindre forseelse.
2) Ved grovere overtrædelse skal bestyrelsen forholde sig som ved § 7.
Ved grovere overtrædelse af vedtægter og ordensregler kan opkræves et gebyr.

§ 7. Opsigelse eller ophævelse af lejemål.
7. 1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat.
Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m., ikke betales inden udløbet af angivne frist.
7. 2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af have lodden til en anden og trods foreningens indsigelse forsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.
7. 3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgte den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.
7. 4. Har medlemmet ikke inden 4 uger efter opsigelse/ ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse og de vilkår overtagelsen skal ske på.
Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, evt. ved auktion.

Salget annonceres i lokal avis gældende for området.
Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemsskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtigt til at svare foreningen leje og
andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddelig gjort, ligesom medlemmet er pligtigt til at vedligeholde haven i samme periode.
7.5. Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel.
Bestyrelsen skal også underrette skifteretten om, at vedkommende har have i foreningen.
Skifteretten giver herefter besked om, hvem der er udlagt som ejer af haven.
Dog gælder, at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen gør antageligt, at den har vigtige grunde til at modsætte sig dette. At en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabs lignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, for så vidt den pågældende efter foreningens køn indenfor den forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m. m., og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden, at slægtninge i op og ned stigende linje har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje. Bestyrelsen inden for foreningen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.
Ved sådanne overdragelser betales der intet gebyr til foreningen.
7.6. Ethvert medlem er ansvarligt for hvem han giver adgang til sin have, det være sig familie eller besøgende.
Enhver færden og skade, som forårsaget af sådanne personer, betragtes som forårsaget af medlemmet selv.
Skulle noget medlem/bruger gøre sig skyldig i tyveri, vold eller anden utilbørlig handling overfor et andet medlem / bruger eller dennes have, medfører det øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet.
7.7. Ved overtrædelse af 7.1-7.2.og 7.3 skal bestyrelsen give skriftligt påkrav om, at misligholdelsen skal bringes til ophør inden 14 dage fra påkravets fremkomst samt angive, at såfremt misligholdelsen ikke ophører inden ovennævnte frist, vil medlemmet blive opsagt uden yderligere varsel, skriftligt, såvel som anbefalet.
Ved påkrav/påtale samt ophævelse af lejemålet skal Kolonihaveforbundets standartbreve benyttes.

7.7A Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevist eller ubevist har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v. der overtages.
7.8. Foreningens vurderingsudvalg skal forinden enhver haveoverdragelse, foretage en vurdering og værdiansættelse efter de retningslinjer, der er udarbejdet af Kolonihaveforbundet.
Vurdering vil finde sted efter skriftlig henvendelse til foreningen. Forinden skal der til foreningens kasserer være indbetalt et gebyr, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
7.9. Vurderingen kan ankes til et af Nordjysk kreds nedsat ankenævn mod et fastsat gebyr.
Ankenævnets kendelse vil være endelig
7.10. Det enkelte medlem skal have sin bebyggelse / hus forsikret, med mindst en brandforsikring m/ miljørigtig oprydnings pligt. Herunder også asbest forurening o.l.
Ved bygningsbrand skal de udbrændte bygningsdele repareres / genopføre på samme sokkel, placeret på havearealet som anført i de kommunale bestemmelser
” Almindelige bestemmelser for kolonihaver.”
Forudsat forannævnte er opfyldt, kan havelejeren få erstatning udbetalt for øvrige skader.

§ 8 Pligtarbejde / Fællesarbejde.
8.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.
Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del til midten af vejen uden for egen have ren og fri for huller.
8.2. Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde, fællesarbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket er pligtig ydelse i lejeforholdet.

§ 9. Generalforsamlingen.
9.1. Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen.
9.2. Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert år, senest 3 måneder efter regnskabets afslutning og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:
1) VALG AF DIRIGENT
2) BERETNING
3) ÅRSREGNSKAB, MED EVENTUEL REVISIONSPÅTEGNING

4) INDKOMNE FORSLAG
5) GODKENDELSE AF BUDGET
6) VALG AF FORMAND/ KASSERER
7) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
8) VALG AF SUPPLEANTER
9) VALG AF REVISORER
10) VALG AF REVISOR SUPPLEANT
11) VALG AF VURDERINGSUDVALG
12) VALG AF VURDERINGSUDVALGSSUPPLEANTER
13) EVT.
9.3. Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, når Generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær Generalforsamling. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret.
9.4. Ordinær Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær Generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel.
9.5. Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 måned før Generalforsamlingen, hvorefter de skal optages på den dagsorden der udsendes til medlemmerne. Eventuelle ændringsforslag til udsendte indkomne forslag, der har større økonomiske indvirkninger på det nye budget, skal være formanden i hænde senest 4 dage før Generalforsamlingen.
Andre ændringsforslag kan stilles på Generalforsamlingen.
9.6. Adgang til Generalforsamlingen har enhver havelejer og dennes ægtefælle eller samlever.
I tilfælde af fravær kan havelejer give fuldmagt til sin ægtefælle eller samlever.
9.7. Derudover kan der ikke stemmes ved fuldmagt.
9.8. Hver have har 1 stemme.
9.9. Beslutninger på Generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettiget ved simpelt flertal, undtagen når det drejer sig om vedtægtsændring, optagelser af kollektive lån eller ekstra ordinære indskud, jf. § 5 pkt. 5. 1. eller haveforeningens eventuelle opløsning.
Dertil kræves mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind for.
Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny Generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

9.10. Generalforsamlingens protokol underskrives af Generalforsamlingens dirigent, sekretær, samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand.
Bliver mødet optaget på bånd, skal dirigenten indhente tilladelse ved Generalforsamlingen inden mødets start.

§ 10 Bestyrelsen.
10.1.Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af Generalforsamlingens beslutninger, vælger Generalforsamlingen en bestyrelse.
10.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.
1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år medens 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Nyvalg til bestyrelse kan kun ske ved personligt fremmøde.
Ved forfald kan genvalg finde sted ved skriftlig fuldmagt afleveret til formanden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand og sekretær.
10.3. Generalforsamlingen vælger derforuden suppleanter efter behov.
Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges l tillidsrepræsentant fra hver have.
Undtaget er udvalg under bestyrelsen.
Bestyrelses og suppleant valg er henholdsvis 2- og 1 årig. Genvalg kan finde sted,
såfremt formand eller kassereren afgår indenfor en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratræde ikke sker umiddelbart før en generalforsamling.
10.4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen dog kun for tiden indtil næste Generalforsamlings afholdelse. Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke kan suppleres op gennem antallet af suppleanter, indkaldes til ny Generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.
Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådte valgperiode.
10.5. I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke mm, ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet af vedtægtens § 9.
10.6. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personligt interesseret.
10.7. Der optages referat af møderne, som opbevares i formandsmappe, protokol, eller computer.
Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

10.8. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når blot et af bestyrelsesmedlemmerne måtte begære det.

10.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende
Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlspørgsmål mellem medlemmerne.
10.10. Udebliver et medlem af bestyrelsen uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1. suppleanten indkaldes.jf.pkt.10.4.
10.11. Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af foreningens fastsatte beløb.
Kassereren kan kun hæve penge, når der er 2 godkendte underskrifter på udbetalingsbilaget.
Kassereren kan kautionsforsikres, og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen.
Præmien betales af foreningen.
10.12. Formand og kasseren, samt eventuel øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger, såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v. dækkes af foreningen.
Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11. Tegningsret.
11.1. I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.
11.2. Foreningens officielle adresse er altid formandens adresse.

§ 12. Regnskab og revision.
12.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af de valgte revisorer i sin helhed.
Regnskabet udsendes sammen med budgettet og indkaldelse til Generalforsamlingen.
12.2. For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer, og for l år 2 suppleanter.
Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til.

12.3. Års regnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn om året

§ 13. Foreningens opløsning.
13.1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.
13.2 Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af det beløb som forudbetalte haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side. Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt.
13.3. Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Aalborg kommune og
Kolonihaveforbundet Nordjysk Kreds er løbende.

§ 14. Tavshedspligt.
14.1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen,
har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.
Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.

§ 15. Bygningsregler for kolonihavehus.
15.1. Husene skal opføres således, at de ikke skæmmer området.
Endvidere skal bebyggelsen altid opføres efter Aalborg kommunes Juridisk kontors lejeafsnit. “Almindelige bestemmelser for kolonihaver”. Disse bestemmelser skal udleveres til lejerne.
Ved overtrædelser af disse bestemmelser, kan det overtrådte kræves lovliggjort og eventuelt ulovligt opført byggeri fjernet. Sker dette ikke, kan der blive tale om opsigelse jvf. nærværende vedtægt § 7.
15.2. Ved tilbygning eller omforandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen med skriftlig forslag (skitse) visende, hvorledes lejeren har tænkt sig det udført. Herefter skal bestyrelsen skriftlig godkende eller evt. give afslag, før lejeren påbegynder tilbygning eller omforandring af bebyggelsen. Ibrugtagningsgodkendelse skal foretages inden 12 mdr. Dette gælder også for nyopførelse af kolonihavehuse.

§ 16. Vedtægtsændringer.
16.1. Ændringer i foranstående vedtægt skal indsendes til Kolonihaveforbundet Nordjysk Kreds og Aalborg kommunes Juridisk kontor lejeafsnit til udtalelse forinden generalforsamlingens behandling.
Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 2014

Loading