GÆLDENDE ORDENSREGLER / BESTEMMELSER

1.0 Motorkørsel som ikke er nødvendig frabedes. Parkering i gangene er forbudt, undtagen er sidegangene, hvor parkering er tilladt fra kl. 21.00 til kl. 08.00 morgen. Overtrædelse  af disse påbud vil medføre gebyr forlæg.

1.1 Al kørsel med motordrevne redskaber i sæsonen, må ikke finde sted, fra kl. 12.00 lørdag til mandag morgen kl. 08.00, dette gælder også helligdage.

1.2 Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på veje i området.

1.3 I haverne må ikke holdes kaniner, bier, duer, eller andre dyr, dog undtaget er stuefugle, hunde og katte under ansvar. Hunde skal altid føres i snor i området.

1.4 Benyttelse af musikanlæg og lignende, må ikke ske udendørs, til gene for andre, jvf. radiospredningsloven.

1.5 Brug af vaske- /opvaskemaskiner er forbudt.

1.6 Afbrænding af affald træ og lignende er forbudt hele året.

1.7 Skulle ondartede sygdomme angribe en have, skal der gives besked til bestyrelsen, som vil søge konsulentbistand, og i samråd med denne træffe afgørelse i sagen.

1.8 Haven må ikke bruges i forretningsøjemed, ved at tilplante med ensartet sæd, eller ensartede flerårige planter.

2.0 Alle hegn skal være af tjørn. Hækkene skal klippes to gange om året, på tidspunkter fastsat af bestyrelsen. Hækkehøjden må max være 1.60 m. Udtynding må kun ske efter november og frem til februar. Sprøjtning af hække grundet sygdom, udføres af lejeren efter bestyrelsens anvisninger.

2.1 Hækkene må ikke beskadiges, og skal af lejeren altid holdes fri for ukrudt og anden beplantning.

2.2 Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver eller skel. Konstaterer bestyrelsen, at der er plantet træer og buske, som generer andre lejeres have eller hække, må vedkommende lejer straks efter påbud fra bestyrelsen fjerne disse, eller beskære ned til lovlig afstand jvf. paragraf 6 og 7 i vedtægten.

2.3 For hver have skal der være en låge som indgang, og havens nummer skal være anbragt tydeligt. Lågen må ikke flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse.

2.4 Lejeren er pligtig til at holde sin have i ordentlig stand, og de bestemmelser bestyrelsen og generalforsamlingen pålægger, ligesom lejeren er pligtig til at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser i: Hovedbestemmelser/omfattende haveafståelser i Kolonihaver.

2.5 Ved havens vedligeholdelse forstås, at udover selve haven skal der rengøres ud til midten af vejen, og eventuelle huller i vejen jævnes.

2.6 Bestyrelsen er pligtig til den første mandag i måneden, fra første april til november, at efterse haver, gange, hække. Finder bestyrelsen, at disse ikke er vedligeholdte/rengjorte, træder følgende procedure i kraft; mundtlig påtale kan ske i mindre forseelse, eller eventuelt gebyr gives. Ved grovere overtrædelser, skal bestyrelsen forholde sig som ved paragraf 6 og 7 i vedtægten.

2.8 Vandtilførsel, brud på de i haven liggende rør, samt standere repareres af lejer. Rørene i gangene vedligeholdes af Haveselskabet.

2.9 Kolonihavehusene må frit placeres på hele grunden, dog efter de kommunale bestemmelser, med hensyn til afstand til hæk/skel. Tegning med placeringen af hus skal forevises, og godkendes af bestyrelsen.

3.0 Ved tilbygning, nybygning eller omforandringer skal lejeren henvende sig til bestyrelsen med skriftlig forslag (skitse) visende, hvorledes omforandring vil ske.
Herefter skal bestyrelsen godkende, eller eventuelt give afslag, før lejeren påbegynder tilbygning eller omforandring, dette gælder også for opførsel af nyt hus.

Loading