FJORDGLIMT 90 ÅR  i 2018!

Her på vores store dag vil vi gerne takke vores jubilarer for deres indsats i
Haveselskabet Fjordglimt, og håber de må få mange gode år i Haven:

40 år i Haveselskabet Fjordglimt:

Have 25 : Leif og Grethe Sørensen

Have 68 : Svend Aage Poulsen

Have 73 : Flemming og Tove Sørensen

25 år i Haveselskabet Fjordglimt :

Have 2 : Otto Poulsen

Have 18 : Knud og Bente Pedersen

Have 24 : Ingrid Jensen

Have 29 : Ole og Birthe Holme

Have 35 : Johny og Britta Sørensen

Have 56 : Carsten B. Larsen

Have 67 : Søren og Mona Kristensen

Have 84 : Vagn og Hanne Mikkelsen

FJORDGLIMT 90 ÅR -historien indtil videre

Hotel Hafnia den 16. marts 1928, stiftende Generalforsamling for et nyt Kolonihave Selskab, FJORDGLIMT blev navnet.

Det var lykken at få en kolonihave, og dermed hjælp til den daglige husholdning i form af frugt og grøntsager, samtidig med at det var et dejligt fristed for familien, hvor der kunne hentes megen sol og sundhed.

Fordeling af haverne foregik ved lodtrækning, og så ud og i gang med at grave, og prøve at få en have ud af det bare stykke jord, man var blevet tildelt, men, men, men, først skulle der lægges rør ned til vandledning, anlægges gange, sættes hækplanter, jo der var nok at tage fat på, og alt blev gjort af medlemmerne selv.

Anlægsudgifterne beløb sig til ca. 5000 kr, som blev lånt i Sparekassen, heraf var de 2300 kr. til vandanlæget, tjørn til hækkene, 40.250 stk. kostede 1.382 kr., pigtråd til at hegne hele selskabet ind, i alt 3550 m., samt en portal til 600 kr. anlæggelse af vejene 600 kr. i alt anlægsudgifter på 4882 kr. første års budget lød på 2957 kr.
og kontingenten på 40 kr.

Første formand var Harald Jensen, der kun var formand i et år, så overtog Jacob Hansen posten.

På den første ordinære generalforsamling blev det årlige kontingent til foreningen nedsat til 35 kr., vandudgiften for det første år lød på 150 kr. det blev også vedtaget her at få et øludsalg i Selskabet.

Generalforsamlingen i 1931, her blev Harald Jensen igen valgt til formand, kontingentet blev nedsat til 30 kr., her startede også for os så kendte kritik af for lidt vand i de nederste haver, og for lidt øl, i øvrigt lød budgettet for 1931 på 2248 kr., heraf var jordlejen på 1050 kr., Sparekassen 725 kr., Kolonihaveforbundet 110 kr., vandudgift 175 kr., lønninger til formand 50 kr. kasserer 88 kr. reparation af veje 50 kr.

På Generalforsamlingen i 1935 var der flere der protesterede over, at et medlem overtrådte forbuddet mod bilkørsel i gangene, idet man skelnede imellem lystkørsel og fragtkørsel, og over den dårlige vandforsyning. Det blev pålagt bestyrelsen, at sørge for mere retfærdig fordeling.

1938 tiåret for foreningens start skulle fejres, det blev vedtaget at yde et tilskud dertil på 1 kr. pr. medlem til Jubilæumsfesten.

1939, her blev kontingentet nedsat til 25 kr. om året. Et medlem ansøgte om tilladelse til at måtte køre på cykel på gangene søndag eftermiddag, da hans have var en af de nederste, og han tillige var dårlig gående, det blev vedtaget at give tilladelsen.

FJORDGLIMT deltog samme år i den store kolonihave udstilling i Aalborg Hallen, og fik 2 fine sølv præmier for indsatsen.

1941, skiftedes der formand, Weinrik Jensen overtog styret i den vanskelige tid under besættelsen, Fjordglimt lå tæt på tyskernes vandflyveplads, så sidst i 1943 gik der stærke rygter om at værnemagten ville tage haverne, det gamle Vesterkær som lå lige over for var blevet inddraget, men for Fjordglimt blev det dog ved rygterne, der blev kun fjernet et stykke af læbæltet, hvor der blev fældet nogle træer og sat pigtråd op.

1944, tysk flyvemaskine styrter ned i Peter Andreasens have ( i dag have 16 ), en komite besigtigede skadernes omfang, og der blev indsendt erstatnings krav ( citat fra protokollen i 1944 ). Det var en svær tid for kolonihavefolket med de mange flygtninger, så tæt inde på livet.

Der var flere problemer at slåsse med, Fjordglimts kontrakt var udløbet, og efter flere ansøgninger til Kommunen fik Fjordglimt i 1952 sit lejemål forlænget, dog med den betingelse, at det kunne opsiges med 5 års varsel.

Året efter i 1953 kunne Haveselskabet fejre sit 25 års jubilæum.
1957 her sagde den gamle formand stop, efter at have passet hvervet i 16 år, og valgt blev Harald Jensen, der havde været foreningens første formand og nu ville tage en tørn mere, her blev der også valgt ny flagmand, det blev den senere kasserer Arne Jacobsen, der fik æren af at hejse flagene.

Vandet, den daglige kilde til irritation, havde man i 1958 vandværkets folk ude at se på, prøve tryk og lignende, intet resultat, kun en ny form for fordeling.
1961, her foreslog et medlem endelig en løsning der duede, nemlig nye rør, de havde fra starten været alt for små i dimensionerne, sikkert nok for at spare så meget som muligt, men det forslag blev forkastet på Generalforsamlingen.

1961, her blev der også skiftet formand, her blev Søren Jensen valgt, pudsigt nok, eller tilfældigt om man vil, Jensen skulle formanden hedde alle gode gange tre.

Lejemålet for Fjordglimt blev i 1962 opsagt fra kommunens side til 1967, altså de lovede 5 års frist, det var der jo ikke ligefrem begejstring for blandt medlemmerne for at sige det mildt og pænt, det blev da også på dette års generalforsamling pålagt bestyrelsen, at gøre alt, hvad der var muligt for at søge lejemålet forlænget.

Trods de dårlige udsigter for fremtiden, blev der endelig i Selskabets 40 års jubilæumssæson besluttet at søge om at få en ekstra pumpestation på Rugbybanen, lige bag ved selskabet. Det hjalp nu kunne der igen laves en kop kaffe uden at skulle ud og løbe efter vand.

1969, var året hvor Fjordglimt fik sin nuværende formand Preben Hansen, der efter nogle år i bestyrelsen blev valgt til formandsposten.

Problemerne op igennem 70´erne var stadig de usikre forhold omkring lejemålet, det var nu lydende til 1983, dog med den klausul deri, at eventuelle vejanlæg, der ville komme, ja – så kunne hele herligheden inddrages fra dag til dag.

På generalforsamlingen i 1976 fik Fjordglimt sit første vurderingsnævn, der havde i flere år været solgt haver til ublu priser, det skulle stoppes således, at det at få en en have stadigt skulle være for alle. Forbundet havde på de sidste par kongresser arbejdet med at lave faste købs- og salgsregler, men de var ikke kommet endnu, så Fjordglimt nedsatte, som det det første selskab i Nordjysk Kreds sit eget Vurderingsnævn, således at havesalget kom under faste regler.

Ved præmieuddelingsfesten i Aalborghallen i 1977 gav borgmester Marius Andersen den glædelige meddelelse, at et nævnt antal selskaber ville få deres kontrakt med kommunen forlænget med 50 år frem i tiden, og heriblandt var Fjordglimt, denne meddelelse vakte naturligvis stor jubel blandt festdeltagerne.

Men det skulle blive bedre endnu, i november 1977 den historiske dag, tirsdag den 29. var formændene fra byens haveselskaber inviteret til møde på det gamle Rådhus af borgmester Marius Andersen, her fik de den store nyhed, at alle haveselskaber ville få ens kontrakt lydende på 100 år, det var glade formænd, der kunne tage hjem og lade den gode nyhed gå videre til deres medlemmer.

Fjordglimt kunne nu se fremtiden lyst i møde, og i 1978 trygt fejre sit 50 års jubilæum.

Den store trussel om en tredje Limfjordsforbindelse med motorvej ned igennem selskabet, som det var lagt op til ifølge Generalplanen til 1990, var også væk, idet det var lykkedes at få ændret linjeføringen igennem mange møder, bl.a. ved borgermøde her i Vestbyen med de ansvarlige politiker.
Med i protesterne var boligforeninger, haveselskaberne og skolen, alle var af den samme mening, at Vestbyen ville blive ødelagt ved at blive skåret i stykker af en støjende motorvej, og de grønne områder helt ødelagte.

Der kom nu rigtig gang i Haveselskabet Fjordglimt, medlemmerne turde nu investere i restaurering, udvidelser og bygning af nye huse.
Men der var et stort problem, den dårlige vandforsyning, det havde hjulpet med det ekstra stik, der var kommet, men ikke tilfredsstillende.
Nu kunne der for alvor tages fat på det store problem med vandforsyningen, og det skete omgående, der blev indhentet tilbud på arbejdet med opgravning, nedlægning af nye rør og reetablering af vejene, men det viste sig at være en bekostelig affære,
Hvad gjorde man nu ??, kommunen blev ansøgt om hjælp, og ved dens hjælp lykkedes det at få klaret opgravningen og reetablering af vejene, det var en stor hjælp som selskabet var meget taknemmelig for.

Der blev så indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling ude i Selskabets sydligste gang, med det eneste punkt, nyt vandanlæg, bestyrelsen foreslog at rørarbejdet blev betalt kontant, og det blev vedtaget enstemmigt.

Kontingentet for Selskabet var i året 1978, 300 kr..

I 1979 blev der af Jysk Telefon nedlagt kabler til telefon, og en telefonboks blev sat op, hvortil hvert medlem fik en nøgle.

I 1982 skete en omlægning af jordlejen til kommunen, Fjordglimt havde fra sin start i 1928 betalt 1057 kr. om året i leje, altså en fast jordleje, den var Selskabet vældig tilfreds med, og kommunen må da også have været det, den var ikke ændret i 54 år, ændringen blev til at man skulle betale jordleje efter kapitaltaksten, og det ville for Fjordglimt sige, at man skulle betale ca. 6000 kr. om året, det førte også til at kontingentet måtte forhøjes dette år.
Nu for tiden betales der efter hvad jord / areal man har, og der betales en m2 pris af ca. 17 øre, kontingentet p.t. er 1400 kr., dette er dog blevet ændret efter sidste tiltag, opsætning af vandure i alle haverne i 2002, dette har medført at vandforbruget er faldet til ca. 1/5 del af tidligere forbrug, kontingentet fordeles 800 kr. til administration, og de 600 kr. a`conto til vandforbrug, og det har vist sig, at alle får penge tilbage, så det er der

stor tilfredshed med, og nu kan der vandes frit som man har lyst, i sol, regn, morgen og aften. Men uret tæller.

2003, 75 år er gået siden de første medlemmer tog tørnen med at etablere et nyt selskab på den flade mark, der blev udlagt til de 88 haver som Fjordglimt kom til at bestå af, et flot stykke arbejde som vi der er heldige, at have en have i Fjordglimt kan være glade og stolte af, at skulle føre videre fremover.

Bestyrelsen ønsker alle hjertelig tillykke med det flotte jubilæum.
I bestyrelsen var Formand Preben Hansen, kasserer Svend Aage Poulsen, næstformand Flemming Sørensen, Ole Holme og Gunnar Petersen.

Tiden går og vi er nu nået til 2018. Tiden fra vores 75 års jubilæum til nu, hvor vi kan fejre vores 90 års jubilæum, har vi som alle andre måttet følge tidens udvikling, alt er steget, leje af vores jord, mere til Kreds og Forbund osv. alt med hertil følgende højere kontingent for os.
Der er også pt. tale om kloarkering i alle Kredsens haver, dette arbejdes der på løbende, men vi har ikke noget fast at kunne sige fra kommunen om dette, men vi følger det meget nøje. Det er en rigtig stor udgift at få kloakkeret i byens mange selskaber.
Bestyrelsen prøver at få det hele til at gå så lempeligt som muligt, under de betingelser vi nu engang har at følge fra Kommunen, Forbund og Kredsen.
Alt i alt et stort arbejde at følge med i, da man løbende ændrer på mange tiltag som køb og salg, vurderingsregler, vedtagelser, og nu her i September er der Kongres i Odense med mange nye forslag.
Fra Fjordglimt deltager Formand Preben Hansen og Kredskasserer Bjarne Høj.

Alt dette er udviklingen og tiden der går stærkt, vi må følge med i alle tiltag, alt det til gavn og glæde for vores havelejere, så vi roligt kan se frem til et rigtig stort jubilæum-de 100 år. Vi håber udviklingen er med os, så vi stadig kan nyde at have en dejlig have, hvor vi kan slappe af, væk fra tidens ræs og det daglige stres.

Med dette lille skrift, forfattet af Preben Hansen, omhandlende Fjordglimts historie, ønsker vi alle god tur på vejen frem til det store jubilæum 100 år!

 

Loading