November 2020

Nyhedsbrev

Til kolonihaveselskaberne i Aalborg Kommune

2020 har på mange måder været et lidt anderledes år end normalt.

Covid19 har taget sit indtog i vores samfund og forsamlingsforbuddet har aflyst både generalforsamlinger, præmiefest og øvrige tiltag af aktiviteter rundt om i de forskellige haveselskaber

Spildevandshåndtering

Efter den omfattende undersøgelse af spildevandsforholdene i de fleste af vores koloni- haveselskaber, så besluttede Aalborg Byråd i 2018, at der skulle arbejdes videre med en spildevandshåndtering i kolonihaveselskaberne og med Voerbjerglund og Aablink som de første.

Vi har fået 1,5 mio. kr. stillet til rådighed til forberedelser og forundersøgelser her i 2020, hvoraf en del er gået til Orbicon i forbindelse med projektering af anlægsarbejdet i netop Voerbjerglund og Aablink.

Der blev dog ikke afsat midler i budgettet for 2021 til at igangsætte anlægsarbejdet, men først i 2023, men vi færdiggør forberedelserne, så vi er klar, når budgettet er der.

Nye lejekontrakter
Vi har fået lavet en ny lejekontrakt mellem Aalborg Kommune og Kolonihaveforbundet Danmark, som efterfølgende er blevet godkendt i Byrådet.

Disse 25 ens kontrakter er i øjeblikket på vej rundt til underskrift hos Forbundsformand Preben Jacobsen, Kredsformand Inger Kløjgaard, formændene for de enkelte haveselskaber samt Stadsgartner Kirsten Lund Andersen.
Når kontrakterne er underskrevet, bliver de tinglyst.

Godkendelse af kommende byggerier

Med de tinglyste kontrakter vender bestyrelserne i de enkelte haveselskaber tilbage til rollen som byggemyndighed.
Fremover er det bestyrelsen, der skal godkende de fremsendte byggetegninger, når der er tale om et byggeri, der overholder de gældende regler, som er beskrevet i den nye kontrakt og de ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver.
Bestyrelsen skal endvidere godkende byggeriet, når det er færdigetableret.

Hvis der er tale om byggeri, der ikke kan overholde de gældende regler for størrelse eller afstand til skel/lodgrænse, kræver det en dispensation, som skal meddeles af kommunens bygningsmyndighed på Stigsborg Brygge.
Dispensation skal i givet fald indhentes, inden byggeriet kan påbegyndes.
Ansøgning vedhæftet fuldmagt fra bestyrelsen og et projekt for byggeriet skal indsendes via det digitale ansøgningsportal, Byg og Miljø – se https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/byggeri-i-landzone.
Dispensation kan kun forventes i ganske særlige tilfælde.

Bemærk at ved nybyggeri af kolonihavehus i en forening, der ikke ligge i byzone eller er omfattet af en lokalplan, skal der altid søges landzonetilladelse ved kommunens bygningsmyndighed. Ansøgning søges digitalt vedhæftet fuldmagt fra foreningen og et projekt for byggeriet.
Ansøgning findes på https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/byggeri-i-landzone.

Inden der søges om landzonetilladelse, skal haveselskabets bestyrelse have godkendt projektet i forhold til den tinglyste servitut for kolonihaveselskabet, samt have underskrevet ansøgningen.

Vurdering af indsendte skemaer over bygninger

Der er nedsat en arbejdsgruppe i Aalborg Kommune bestående af byggesagsbehandler Anders Andreasen, jurist Thomas Ørum samt fuldmægtig Steen Bruun Andersen til at gennemgå de ca. 1.700 skemaer, vi har modtaget om størrelsesforhold og afstand til skel i de respektive kolonihaveselskaber.
Det er en noget større opgave end først antaget, da rigtig mange haveejere har forhold, som ikke er i overensstemmelse med de gældende regler indenfor området.
Desuden kan vi oplyse, at der arbejdes på en BBR-registrering af vores kolonihavehuse.

Forespørgsler i forhold til forlænget sæson

Vi har her i oktober måned modtaget en del henvendelser, primært fra to kolonihaveselskaber, om mulighed for forlængelse af den nuværende sæson ved at lade vandet være åbent efter den 1. november med begrundelse i Covid19 og smittefare.

Henvendelserne har været drøftet med Nordjysk Kreds og det politiske niveau i Aalborg kommune, og i samråd med disse, har vi besluttet ikke at imødekomme ønsket, og fastholder vores beslutning om en nedlukning af både sæsonen og vandet pr. 1. november.

Der er dog stadig mulighed for at opholde sig i sit kolonihavehus i tidsrummet kl. 06.00 – 21.00 i vinter- og forårsmånederne.

Trods omstændighederne håber vi, at I har haft en god sæson, og vi ser frem til en forhåbentlig lysere 2021 sæson, hvor vi forhåbentlig får bugt med Covid19.

 

Kirsten Lund Andersen  /  Steen B. Andersen
stadsgartner                        fuldmægtig

 

 894 total views